Categorie: Participarea tinerilor și voluntariat

De-a lungul istoriei, statutul femeii în societate a cunoscut o transformare spectaculoasă, dar deseori, obţinută prin multe greutăţi, sacrificii şi controverse într-o societate patriarhală. De la casnică şi protectoare a căminului familial, astăzi, femeia este prezentă în toate sectoarele unei societăţi democratice: politic, economic, social, judecătoresc şi cel al apărării. Rând pe rând, au fost atenuate inechităţile de ordin material, educativ, iar prezenţa femeii în viaţa politică a prins contur. Femeia lider nu mai este un deziderat, ci o realitate. Războaiele duse de-a lungul anilor au scos în evidenţă o altă realitate, femeia fiind cea mai vulnerabilă în faţa unui conflict armat. Şi atunci, tot mai multe voci au adus în atenţie rolul extrem de important al femeii în prevenirea şi soluţionarea conflictelor, în negocierile de pace, consolidarea și menţinerea păcii, la răspunsul umanitar şi reconstrucţia post-conflict, astfel fiind  menţionate importanţa participării şi implicării depline a femeilor în toate eforturile de asigurare şi promovare a păcii şi securităţii.

Un pas extrem de important în acest sens a fost făcut în anul 2000, prin Rezoluţia 1325 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite – Femeile, pacea şi securitatea (RCSONU 1325). Prin acest document se afirmă rolul important al femeilor în prevenirea şi soluţionarea conflictelor, în negocierile de pace, consolidarea păcii, menţinerea păcii, răspunsul umanitar şi reconstrucţia post-conflict şi subliniază importanţa participării şi implicării depline a femeilor în toate eforturile de asigurare şi promovare a păcii şi securităţii.  De asemenea, rezoluția exprimă îngrijorarea pentru civili, în special pentru femei şi copii, care reprezintă majoritatea celor afectaţi de conflictele armate, şi se reafirmă importanţa rolului femeilor în prevenirea şi soluţionarea conflictelor, în procesul de construire a păcii și expune nevoia participării egale şi implicării femeilor în toate eforturile pentru menţinerea şi promovarea păcii şi securităţii şi nevoia creşterii rolului lor în luarea deciziilor cu privire la prevenirea şi soluţionarea conflictelor.

În acest context, din anul 2000 şi până în prezent, Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat mai multe rezoluţii conexe pe tema „Femeile, pacea şi securitatea”, ceea ce face ca, în prezent, la nivelul ONU să existe deja o agendă clară dedicată acestui subiect.

Aşadar, ne propunem să venim cu răspunsuri succinte la întrebările: „Ce reprezintă Agenda „Femeile, pacea și securitatea”, „De ce a fost  necesară elaborarea, la nivel de ţară, a unui plan de acţiuni pentru realizarea Agendei” şi “Care sunt paşii întreprinşi de Republica Moldova”.

  1. Ce reprezintă Agenda internaţională „Femeile, pacea și securitatea”?

Agenda internaţională „Femeile, Pacea și Securitatea” constituie setul de documente ce se referă la Rezoluţia 1325 şi a devenit parte a programelor de dezvoltare şi de pacificare la nivel internaţional. Agenda nu se concentrează numai pe situaţii în care pacea este imediat ameninţată, ci vizează, de asemenea, asigurarea unei participări mai mare a femeilor în sfera politică per ansamblu. Rezoluţia 1325 se bazează pe patru piloni de baza: participarea, protecţia, prevenirea, recuperarea:

Participarea: solicită participarea sporită a femeilor la toate nivelurile de luare a deciziilor; în cadrul mecanismelor de prevenire, gestionare şi soluţionare a conflictelor; în negocierile de pace; în operaţiuni de pace; şi ca reprezentanţi speciali ai Secretarului General al ONU.

Protecţia: solicită în mod special protejarea femeilor şi a fetelor de violenţa sexuală şi de gen, inclusiv în situaţii de urgenţă şi umanitare, cum ar fi în taberele de refugiaţi.

Prevenirea: solicită îmbunătăţirea strategiilor de intervenţie în prevenirea violenţei împotriva femeilor; consolidarea drepturilor femeilor; şi sprijinirea iniţiativelor locale de menţinere a păcii şi a proceselor de soluţionare a conflictelor.

Recuperarea: solicită promovarea măsurilor de salvare şi recuperare a femeilor şi fetelor.

  1. De ce este necesar, la nivel naţional, un plan de acţiuni pentru implementarea Agendei „Femeile, Pacea și Securitatea”?

Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate a ONU solicită tuturor actorilor să protejeze drepturile femeilor, să prevină violența asupra femeilor și fetelor, să țină seama de nevoile și prioritățile acestora și să implice femeile în procesele de prevenire a conflictelor, de reglementare a conflictelor, precum și de reconstrucție post-conflict. Pentru ca aceasta să fie implementată cu succes, statele adoptă planuri naționale de acțiuni reieșind din necesitățile proprii de securitate și problemele/provocările identificate. În general, un Plan naţional de Acţiuni este o strategie elaborată de un stat pentru a pune în Aplicare Agenda Femeile, Pacea şi Securitatea”. Un plan de acţiuni bine elaborat oferă posibilitatea de a identifica priorităţile statelor în dezoltarea unui sector de securitate incluziv şi asigură coordonarea activităţii dintre actorii relevanţi (naţionali şi internaționali), inclusiv cooperarea cu societatea civilă. Planurile trebuie să conţină obiective clar formulate, acțiuni și responsabilități, precum şi mecanisme de monitorizare şi evaluare.

În prezent, 84 de țări au elaborat și aprobat astfel de documente, inclusiv Republica Moldova. Primele Planuri de acţiuni au început să fie dezvoltate în anul 2005 de Danemarca, Suedia şi Norvegia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

  1. Care sunt paşii întreprinşi de Republica Moldova în realizarea Planului Naţional de Acţiuni?

În Republia Moldova, Programul naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea a fost aprobat  prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2018, la data de 28 martie 2018.

Totuşi, pentru prima dată, la nivel de politici, Republica Moldova şi-a asumat angajamentul implementării Rezoluţiei 1325 în cadrul Planului Individul de Acţiuni al Partneriatului Republica Moldova -NATO, pentru anii 2014-2016.  Republica Moldova are un parteneriat cu NATO Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) de mai bine de 25 de ani și acesta cuprinde mai multe arii ce se regăsesc în Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO (IPAP), care este actualizat odată la câțiva ani. În IPAP-ul pentru perioada 2014-2016, Republica Moldova şi-a asumat angajamentul implementării Rezoluţiei 1325. Iar IPAP-ul Republica Moldova-NATO pentru anii 2017-2019 a asigurat continuitatea acestui angajament. Şi nu în ultimul rând, Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017- 2021, de asemenea, a cuprins prevederi cu privire la angajamentul promovării egalității de gen în sectorul de securitate și apărare.

Este important de menţionat că pe lângă acţiunile realizate la nivel guvernamental pentru promovarea Agendei „Femeile, pacea şi securitatea”, există mai multe proiecte realizate de către societatea civilă. Bunăoară, putem menţiona proiectul Asociaţiei Obşteşti „Făclia” de facilitare a sesiunilor de informare la tema: „Agenda Femeile, Pacea şi Securitatea - consolidarea participării femeilor și a tinerilor în construirea și susținerea păcii durabile”. În cadrul acestuia, au fost organizate şase ateliere tematice cu participarea a peste 160 de tineri din diverse instituţii de învăţământ din ţară. Facilitatoarea sesiunilor a fost Veronica Lupu, preşedinta Asociaţiei Femeilor de Carieră Juridică din Republica Moldova. În cadrul atelierelor, participanţii au avut posibilitatea de a cunoaşte mai multe detalii despre Rezoluţia ONU 1325 „Femeile, pacea și securitatea”, să identifice diferite instrumente naţionale şi internaționale de stabilire a rolului femeilor în domeniul păcii și securitații, a cadrului normativ și instituțional în domeniu, a politicilor și practicilor actuale ale UE  privind Agenda „Femeile, Pacea și Securitatea” în  activitatea profesională. La fel, a fost discutată  importanţa implicării tinerilor în cunoaşterea şi promovarea mesajelor de pace în comunităţile din care vin.

În concluzie putem spune că orice efort al fiecărei femei implicate are menirea de a aduce PACEA prin Prezență, Atitudine, Conectare, Echilibru, Acțiune.

Acest articol a fost realizat în cadrul campaniei de informare „Femeile care aduc PACEA”, desfăşurată de Asociaţia Obştească „Făclia”. Scopul campaniei este de a informa cetăţenii de pe ambele maluri ale Nistrului despre Agenda „Femeile, pacea şi securitatea” şi acţiunile desfăşurate pentru implementarea acesteia. Materialul este distribuit pe paginile Asociaţiilor de Femei din Republica Moldova, inclusiv cele din regiunea transnistreană.

Campania de informare „Femeile care aduc PACEA” este desfăşurată în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor prin Alianța de Conectare pentru Reziliență Pretutindeni în Moldova” (NE PASĂ în Moldova), finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

 

 

Categorie: Participarea tinerilor și voluntariat

Avem o invitație specială pentru tine la vernisajul „Fotografie de familie țesută în milieu”. Este un eveniment de odihnă, relaxare și reflecție, unde vei avea marea oportunitate de a te „teleporta” în secolul trecut și vei afla istoria femeilor puternice din acea perioadă. Îți oferim o terapie prin muzică, recitaluri de poezie și șansa de a face parte dintr-o comunitate de femei care aduc PACEA - Prezență, Atitudine, Conectare, Echilibru, Acțiune.

 În cardul acestei întîlniri vor fi expuse fotografiile Anei - Cristina Irian, cercetătoare din România în domeniul artelor vizuale, curator și artistă care lucrează cu fotografia, arhivele și materialele multimedia.

 De asemenea, în cadrul evenimentului vor fi prezentate rezultatele cercetării „Femei ale acestui pământ”, realizate de Asociația Obștească „FĂCLIA” în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor prin Alianța de Conectare pentru Reziliență Pretutindeni în Moldova” (NE PASĂ în Moldova).

Fotografiile „#mili-eu: Ileana, bunica domnului B.” vor fi prezentate sub forma unor instalații vizuale în care sunt integrate artistic pozele de familie și milieurile croșetate de Ileana, o femeie din România care s-a ocupat toată viața de casă și de familia sa.

 Ileana, bunica domnului B.: „Ileana s-a născut pe 13 februarie 1928 la Măceșu de Sus, astăzi județul Dolj, România. La 22 de ani am regăsit-o, în documentele de familie, deja mutată la București, proaspăt căsătorită cu Gheorghe din Măceșu de Jos. Ileana a fost casnică, s-a ocupat toată viața de casă și de familia sa. În timpul liber i-a plăcut să croșeteze milieuri (cunoscute popular sub numele de mileuri), împreună cu alte prietene. Femeile se întâlneau și povesteau, croșetând împreună, își amintește nepotul acesteia, domnul B. Ileana a trăit 90 ani. În urma sa au rămas, printre obiectele personale, mai multe milieuri lucrate de ea și o serie de fotografii de familie care ne-o prezintă la diferite vârste.”

 Ideea de fotografie de familie țesută în milieu a pornit de la un proiect despre lucrul de mână practicat de femeile din România în secolul trecut. Expunerea acestor lucrări are drept scop conștientizarea că obiectele personale fragile sunt și pot fi folosite pentru a comunica, a păstra amintiri și a provoca narațiuni vizuale în contexte interpersonale.

Ana - Cristina Irian este o cercetătoare care a studiat antropologie vizuală la București și la Perugia. Este doctor în arte vizuale al UNARTE. Împreună cu membrii asociației „Omnia Photo”, artiști, cercetători și instituții culturale partenere desfășoară proiecte de documentare vizuală, recuperare de arhive fotografice, proiecte docu-artistice participative, ateliere de fotografie veche și istoria fotografiei.

 Acceptă invitația noastră și vino să te delectezi cu o expoziție excepțională, plină de inspirație, trăiri și senzații!

 Vernisajul va avea loc duminică, 05 februarie 2023, cu începere de la ora 11:00, la Artcor (adresa: strada 31 August 1989, Chișinău).

 Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor prin Alianța de Conectare pentru Reziliență Pretutindeni în Moldova” (NE PASĂ în Moldova), finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Categorie: Participarea tinerilor și voluntariat

De ce oamenii intră în conflicte, iar comunicarea nu îi ajută să depășească neînțelegerile? Cum să comunicăm astfel încât să fim ascultați și să trăim în armonie și pace în viața de zi cu zi? 25 de femei, ghidate de un mentor internațional, vor învăța să spună NU VIOLENȚEI din comunicare în cadrul unui curs dedicat, organizat de Asociația Obștească „FĂCLIA” în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor prin Alianța de Conectare pentru Reziliență Pretutindeni în Moldova” (NE PASĂ în Moldova). Evenimentul va avea loc în zilele de 27 și 28 ianaurie la Chișinău.

 Timp de două zile participantele vor învăța să adopte un alt stil de viață, vor învăța să trăiască în armonie și pace și să treacă peste conflicte fără violență, cu ajutorul comunicării nonviolente. Trainerul din România Letiția Lucescu - Cognitive Behavioural Coaching, MCC va fi cea care le va împărtăși din cunoștințele și experiența sa de peste 20 de ani de coaching internațional și facilitare. Aceasta deține o bogată experiență în programe de management, comunicare (cu elemente de Analiză Tranzacțională și tehnici NLP), abordarea situațiilor dificile precum și agilitate emoțională.

Letiția Lucescu le va iniția pe participante în principiile comunicării nonviolente și în contextul comunicării de zi cu zi. Va povesti despre atlasul relațiilor și va aborda tema comunicării și exprimării: „între zid și ferestre”. Femeile vor afla despre niveluri de exprimare și ascultare cât și despre impactul lor asupra relațiilor. Vor învăța despre ascultarea evaluativă, ascultarea cu intenția de a înțelege și despre „cine-i vinovat?” în conflict. În urma fiecărei teme abordate participantele vor participa la exerciții aplicate pentru a consolida informația primită.

În cea de-a doua zi a cursului participantele vor învăța despre: deconectare și conectare; strategii personale de reacție și apărare; cei 4 pași de proces ai comunicării nonviolente; cât și despre valori, sentimente, nevoi. De asemenea vor fi organizate exerciții aplicate și femeile vor învăța cum să nu cadă pradă impulsurilor și cum să își gestioneze activitatea în armonie cu cei din jur și cu sine însuși.

Comunicarea nonviolentă reprezintă cheia care deschide mai multe oportunități pentru succes în viață. Odată cu finalizarea cursului, cele 25 de femei vor reuși să iasă din vechile tipare și să treacă printr-o transformare lăuntrică care le va conduce spre succes în toate domeniile, atât personale, cât și profesionale.

Evenimentul se va desfășura la Centrul European de Educație FIDES, str. Mușatinilor nr. 1, din municipiul Chișinău.

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor prin Alianță de Conectare pentru Reziliență Pretutindeni în Moldova” (NE PASĂ în Moldova), finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Categorie: Participarea tinerilor și voluntariat

Asociația Obștească „Făclia” și Asociația „Romanian Women's Lobby” au desfășurat pe data de 24 ianuarie 2023 webinarul "How to start a national coordination of European Women's Lobby in Moldova".

Activitatea a avut scopul de a promova printre organizațiile societății civile din Republica Moldova oportunitatea de a adera la Organizația European Woman’s Lobby- EWL. https://womenlobby.org/?lang=en

În acest scop, organizațiile inițiatoare din Republica Moldova și România și-au propus să constituie „Rețeaua Asociațiilor pentru împuternicirea femeilor și fetelor din regiuni pentru cooperare organică și participare la luare deciziilor” și să inițieze procedura de deschidere a coordonării naționale a European Women's Lobby în Republica Moldova.

Webinarul a fost moderat de dna Laura Albu, preşedinta Romanian Women's Lobby.

La eveniment au participat dna Bettina Pfederer, vicepreședinta European Women's Lobby, dna Dina Loghin - membră în executivul European Women's Lobby, dna Agela Ciocîrlan, președinta Asociației Obștești „Făclia”, reprezentante și reprezentanți ale/ai 24 organizații din Republica Moldova.

Laura Albu, preşedinta Romanian Women's Lobby a comunicat despre beneficiile pe care le au femeile din România, urmare a asocierii țării la European Women's Lobby. Astfel, Romanian Women’s Lobby (ROWL) urmărește procesele de adoptare sau modificare a politicilor și legislației din România privind egalitatea de gen, precum și punerea lor în aplicare la nivel național, lucrează pentru atingerea egalității dintre femei si bărbați,  promovează drepturile femeii în toate sferele vieții publice și private,  pentru atingerea justiției economice și sociale pentru toate femeile și pentru a elimina toate formele de violență împotriva femeii.

Bettina Pfederer, vicepreședinta European Women's Lobby, a comunicat despre scopul asociației de a promova integrarea egalității de gen în toate politicile Uniunii Europene. EWL susține promovarea unei viziuni holiste, a unei societăți bazată pe bunăstare, egalitate, justiție socială, dar și prevenirea sărăciei femeilor, libertatea de alegere a femeilor, recunoașterea contribuției femeilor în toate aspectele vieții. Conform ideilor acestora, femeile trebuie să beneficieze de drepturi egale și de participare la luarea deciziilor, de eliminare a tuturor formelor de violență împotriva femeilor.

 Agela Ciocîrlan, președinta Asociației Obștești „Făclia” și inițiatoarea procesului de deschidere a coordonării naționale a European Women's Lobby în Republica Moldova, a adus mulțumiri colegelor de la Romanian Women's Lobby pentru promovarea intereselor  femeilor din Republica Moldova în cadrul Asociației European Women's Lobby, a prezentat spectrul de preocupări a organizațiilor prezente la eveniment, care au intenția de a forma o rețea a  asociațiilor pentru împuternicirea femeilor și fetelor din regiunile țării pentru cooperare și participare la luarea deciziilor în cadrul European Women's Lobby.

Participantele și participanții la eveniment  au manifestat interes pentru oportunitatea de a participa, de rând cu  reprezentanții a 31 de țări,  respectiv 26 de state membre UE, 3 țări candidate, Islanda și Regatul Unit, la procesele de „influențare a publicului larg și instituțiilor europene în sprijinul drepturilor omului, ale femeilor și a egalității între femei și bărbați.” (https://womenlobby.org/Our-membership?lang=en )

 

Categorie: Participarea tinerilor și voluntariat

Ce făcea bunica atunci când traista pe care o căra cu ea era prea grea? Bunica mai putea un pic și o ducea mai departe.

 Bunica era frumoasă și recita minunat poezii. Așa era bunica mea. Poate și a ta și, în general, bunicile și mamele noastre. Puteau mai mereu încă un pic peste prea plinul vieții și aveau loc și de un zâmbet bun pentru noi.

 Tu ce îți aduci aminte despre mama, bunica sau o altă femeie remarcabilă din viața ta care îți este aproape de suflet?

 Dacă ai o fotografie și o poveste cu o femeie dragă sufletului tău, alătură-te inițiativei noastre. Scrie-ne istoria femeii care te-a inspirat, iar noi o vom adăuga în colecția „Femei ale acestui pământ”. Cu ajutorul acestei inițiative ne dorim să valorificăm viața a cât mai multor oameni și comunități din Republica Moldova.

 Alătură-te campaniei noastre de colectare fotografii și povești cu femei ale acestui pământ.

Trimite-ne istoria însoțită de o fotografie pe adresa noastră electronică:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sau pe facebook: www.facebook.com/AsociațiaObșteascăFăclia

!!! Termenul limită este sfârșitul lunii februarie.

 ******************************************

Această inițiativă este organizată în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor prin Alianța de Conectare pentru Reziliență Pretutindeni în Moldova” (NE PASĂ în Moldova),

finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Template designed by Digital Factory